Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN HUURVOORWAARDEN


Lexies Partyverhuur, . Verlengde Kloosterlaan 7, 9675TV  WINSCHOTEN

 
ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur en verkoop van de in de overeenkomst genoemde goederen welke is gesloten tussen Lexies Partyverhuur en de daarin genoemde huurder.
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder opgave van redenen door ons te allen tijde worden ingetrokken.
Lexies partyverhuur is niet gebonden aan bestellingen, welke niet door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij uitvoering van opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.


VASTSTELLING HUURPRIJS
Alle huurprijzen van goederen worden berekend als zijnde per stuk gehuurd goed en gelden voor de periode, die tevoren tussen partijen is afgesproken. Voor verlenging van de huur of bij huur gedurende een ongebruikelijke periode worden prijsopgaven op aanvraag verstrekt. Alle door verhuurder bezorgde goederen worden in principe op de begane grond over de eerste drempel afgeleverd en daar ook weer opgehaald, tenzij partijen (additioneel) intern transport zijn overeengekomen.
Onder begane grond dient te worden verstaan een plaats welke met onze bedrijfswagen direct bereikbaar is, dan wel een laad- en lospunt heeft, gelegen op maximaal 10 meter afstand, over een vlakke vloer met rollend materieel toegankelijk is.
Voor bezorging en/of retourhalen zijn de volgende transportcondities van toepassing: ·- voor bezorging of retourhalen geldt een starttarief plus tweemaal de afstand over de weg in gereden kilometers (ANWB routeplanner, snelste route) tussen ons bedrijf en de plaats van bestemming, vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding.
- voor bezorging en retourhalen geldt een starttarief plus viermaal de afstand over de weg in gereden kilometers (ANWB routeplanner, snelste route) tussen ons bedrijf en de plaats van bestemming, vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding.
Indien door nalatigheid van huurder onnodige kilometers worden gereden door verhuurder (niemand op locatie, onjuist adres), komen alle extra kosten zijnde het dan geldende uurtarief en kilometerprijs geheel voor rekening van huurder.

ANNULERING
Mocht door huurder de geplaatste order worden geannuleerd dan worden door verhuurder annuleringskosten aan de nalatige huurder in rekening gebracht:
Bij annulering van de bestelde goederen voorafgaand aan de afgesproken dag van levering kan door verhuurder aan de nalatige huurder de volgende kosten in rekening worden gebracht: ·6,5 en 4 dagen       25%
3,2 en 1 dag(en)    50%
dag van aflevering 75%
Reeds geladen    100% (2 uur voor aflevering)

TER BESCHIKKING STELLEN VAN GOEDEREN
Op het overeengekomen tijdstip worden de goederen ter beschikking gesteld van huurder. Indien goederen niet schoon worden ingeleverd worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
Op de retourdatum dienen de goederen  zoals door verhuurder eerder aangeleverd op de begane grond (tenzij anders overeen gekomen) in de daarvoor bestemde transportmaterialen op het afgesproken tijdstip gereed te staan. Indien huurder op de retourdatum daarbij in gebreke blijft, wordt vanaf dat tijdstip extra laadtijd of huur in rekening gebracht. De huur wordt berekend op basis van de nieuwe huurprijs per dag voor vergelijkbare goederen.
Bij het vervoer van de goederen door huurder zelf of door derden, die al dan niet van hem daartoe opdracht hebben gekregen hebben, is het risico van het tenietgaan der goederen en/of de kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen, geheel voor rekening van huurder.

AANSPRAKELIJKHEID
Huurder blijft tijdens de huurperiode volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en elke kwaliteitsvermindering van de goederen, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen.
In al deze gevallen is uiteraard de huurprijs verschuldigd en tevens wordt de vervangingswaarde aan huurder in rekening gebracht.
Dit wordt na aankomst in het magazijn van verhuurder door telling vastgesteld. Deze telling is voor beide partijen bindend, tenzij huurder aan kan tonen, dat verhuurder of diens personeel opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
Verhuurder is niet aansprakelijk en is niet tot nakoming van het contract en/of schadevergoeding ten opzichte van huurder gehouden, indien de goederen door overmacht niet, of niet op de afgesproken tijd ter beschikking gesteld kunnen worden. Voorbeelden: bij het in gebreke blijven door toeleverancier, door een handeling of nalatigheid  van de vorige huurder(s), bij afwezigheid van huurder/gemachtigde op afgesproken locatie, filevorming, bedrijfsstoringen, transportproblemen, brand, ziekteverzuim, staking, overheidsmaatregelen etc. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.

AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DERDEN
Verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan bij (additioneel) intern transport alsmede welke door derden aan hun persoon en/of bezittingen word toegebracht, Indien huurder tijdens het laden en/of lossen in onze vestiging(en) gebruik maakt van werknemers welke in dienst zijn van Lexies partyverhuur worden dezen geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van huurder. Vanaf het moment, dat huurder de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip waarop de goederen weer in het bezit van de verhuurder zijn gekomen, draagt de huurder het contractuele en wettelijke risico van de zgn. producten en dienstenaansprakelijkheid. Gedurende voornoemde periode vrijwaart huurder derhalve van alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens verhuurder mochten doen gelden.

BETALINGSCONDITIES
Voor het plaatsen van een bestelling wordt in bepaalde gevallen door verhuurder een aanbetaling aan huurder in rekening gebracht. Deze aanbetaling is gelijk aan de minimale annuleringskosten (25% van de afgesproken prijs) en dient contant of per bank te worden voldaan. 
De nota inclusief eventuele borgsom dient vooraf per bank of in contanten te worden voldaan bij bezorgen of afhalen van de te huren goederen.
De kosten voortkomend  uit het ontbreken van bepaalde gehuurde goederen alsmede kosten veroorzaakt door schade worden bij het retourneren van de goederen a) contant afgerekend en b)verrekend met de borgsom, tenzij anders met verhuurder is overeengekomen. Betaling op rekening is slechts mogelijk indien hiertoe vooraf door verhuurder toestemming is verleend.

Voor bestellingen op rekening geld een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen. Na overschrijding van de 14 dagen termijn is verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte gedurende welke huurder in gebreke blijft om de overeengekomen huurprijs te voldoen.
Huurder is van rechtswege in gebreke onmiddellijk na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn; verhuurder behoeft derhalve geen aanmaning te versturen om huurder in gebreke te stellen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, inclusief de incassokosten welke door verhuurder zijn gemaakt, komen ten laste van de nalatige huurder.
De door verhuurder in verband met de inning van de huurprijs (inclusief rente) ingeroepen rechtskundige hulp komt eveneens geheel voor rekening van huurder.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »